Case Study Book
Yritysjohdon
HenkilöarviointiopasLue miten nykypäivän arvioinnit voivat auttaa teidän organisaatiotanne.

Lataa PDF »

[DisplayNone]

Tietoa Arvioinneista


Monessa organisaatiossa henkilöstökulut ovat suurimpiä eriä budjeteissa ja siten asioita jotka aiheuttavat päänvaivaa ylimmälle johdolle. Organisaatiot tarvitsevat kuitenkin aina huippusuorituskykyistä, hyvin yhteen toimivaa työvoimaa kaikilla tasoilla menestyäkseen alati kovenevassa kilpailussa.

Hyvät henkilöarvioinnit antavat organisaatioille ja heidän johdolleen johdonmukaista, syvällistä ja objektiivista tietoa henkilöstöstä, kuten:

 • Sopivuus organisaation kulttuuriin, tiettyyn työrooliin, esimieheen ja tiimiin
 • Osaaminen, käyttäytymispiirteet, työsuoritus ja kehitystarpeet
 • Oppimis- ja kommunikointityyli
 • Rehellisyys, luotettavuus, työmoraali ja asenne erilaisia asioita kohtaan
 • Paineensietokyky, reagointi konflikteihin, stressiin ja muutoksiin

Arvioinneista saatava tieto auttaa johtoa ja esimiehiä tekemään parempia henkilöstöön liittyviä päätöksiä, kun ei tarvitse toimia vain vaiston varassa. Saavutettavia hyötyjä ovat:

 • Rekrytoidaan niitä henkilöitä joilla on suurin todennäköisyys menestyä tietyssä työssä
 • Lyhennetään aikaa saada uusi työntekijä tuottamaan täydellä teholla
 • Parannetaan esimiesten ja alaisten välistä kommunikointia
 • Vähennetään konflikteja työpaikalla ja parannetaan työtyytyväisyyttä
 • Maksimoidaan jokaisen työntekijän kontribuutio organisaatiolle
 • Vähennetään poissaoloja ja vaihtuvuutta
 • Lisätään myyntiä ja parannetaan asiakasuskollisuutta
 • Tehostetaan strategista työvoimasuunnittelua ja organisaation muutosvalmiutta
 • Lisätään koko henkilöstön osaamista, tuottavuuden tasoa ja joustavuutta

Suurin hyöty Arvioinneista


Vaikka HR osasto on se joka yleensä hallinnoi arviointeja, on hyvä muistaa että tämän tyyppiset asiat pitää olla korkeimman johdon agendalla. Johdon tulee kantaa vastuu huippusuorituskykyisen työvoiman rakentamisesta ja ylläpitämisestä.